Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

Kedves leendő Hallgatónk!

Hazánk felzárkózása a fejlett országokhoz, bekapcsolódása az európai gazdasági integrációba, az egységesülő világgazdaság folyamataiba csak a szakmailag magasan képzett, idegen nyelve(ke)t magas szinten beszélő, a korszerű információs technológiát alkalmazni képes közgazdasági szakemberek, szakértők, menedzserek, vállalkozók, üzletemberek szakértő tevékenysége révén valósulhat meg.

A közgazdászképzés nemzetközi tartalmának erősítése alapkövetelmény, mivel a hazai KKV-k és a jelenlevő nemzetközi nagyvállalatok – termelő, kereskedő és pénzügyi tevékenységet ellátó cégek – egyaránt a külgazdasági kapcsolatokban és konkrét ügyletekben eligazodni képes munkavállalókat keresik. Rendkívüli jelentőségű az európai gazdasági integráció rendszerének és különböző területeinek magas szintű ismerete.

A SZIE GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet által koordinált Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak támaszkodik az előző évek eredményeire. A szakon egyedül a nemzetközi élvonal a mérce. Szívesen látjuk a nemzetközi gazdaság iránt érdeklődő, a XXI. századi kihívásokat vállaló jövendő hallgatókat.

Dr. Molnár Márk
egyetemi docens, szakvezető

 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak:

Szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
Szakirányok: nemzetközi üzleti menedzsment; nemzetközi fejlesztés
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Budapest
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, európai integrációs, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismeretek birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a tanulmányaik gazdaságtudományi és/vagy multidiszciplináris doktori képzésen történő folytatásához.

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak elvégzése után a hallgatók a Nyugat-Európa méltán híres és elismert felsőoktatási intézményei hasonló képzésének megfelelő, azokkal ekvivalens ismeretekkel rendelkeznek, miközben ismerik a hazai adottságokat és követelményeket is. Az értelmiségnek olyan körét jelentik, amely a modern piacgazdaság feltételei között működő szervezetekben a képzés által megcélzott funkciókat minden vonatkozásban el tudja látni.

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot végzett hallgatók a képzés során olyan szintre jutnak el, hogy ambíciójuktól függően korlátozás nélkül folytathatják tanulmányaikat hazai és/vagy nemzetközi doktori (PhD) programokban.

 

Egy volt hallgató véleménye:

„Korunk nem ítélhető meg a nemzetközi összefüggések ismerete nélkül, s a gazdasági is nemzetközi kapcsolódások hálójában működik. Egyetemi éveim kezdetétől nagy figyelmet fordítottam e tényezők megismerésére, s ehhez kiváló lehetőséget nyíltak az EU szakirányon. Hallgatóként bekapcsolódhattam a Jean Monnet Chair oktatási és tudományos programjaiba. Hosszú időt tölthettem külföldi egyetemeken is, amely nemcsak nyelvi szempontból nyújtott kivételes lehetőségeket. Az egyetem elvégzése után az Európai Közösségek Delegációjánál, majd a Pénzügyminisztériumnál illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél töltöttem, illetve töltök be felelős beosztásokat. Hálás vagyok, hogy a magyar EU csatlakozás előkészítésben és megvalósításában is közreműködhettem. Mindehhez pótolhatatlan inspirációt és útravalót adott az egyetem. A kapcsolat azonban nem szakadt meg. Rendkívül izgalmas kutatások és nemzetközi programok részese lehettem. Világkongresszuson vettem részt Sacramento-ban és Sydney-ben. Számos nemzetközi tanulmányútra nyílt lehetőségem. 2001-ban doktori (PhD) fokozatot szereztem, majd 2007-ben (35 évesen) címzetes egyetemi tanári kinevezést kaptam az Alma Materemtől.”

Dr. Velikovszky László,
címzetes egyetemi tanár

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: (28) 522-000/2200
E-mail:molnar.mark@szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529

Képzési hely: