Pénzügy MSc

Kedves leendő Hallgatónk!

Magyarországon az elmúlt évtizedben lezajlott gazdasági folyamatok a korábban sem elhanyagolható pénzügyi szektor gazdasági súlyát és társadalmi jelentőségét számottevő mértékben fokozták. A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara 2008 évtől elindítja a Pénzügy Mesterszakot, vállalati pénzügy szakirányon.

A Pénzügy MSc szakon végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére, a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére: a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére. Intézetünk megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatói mellett több minősített, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszéktől, kereskedelmi bankoktól) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr.  Zéman Zoltán
egyetemi tanár, szakvezető

 

Pénzügy mesterképzési szak

Szakképzettség: okleveles közgazdász, pénzügy szakon (Master of Science in Finance)
Választható szakirány: vállalati pénzügy szakirány
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest, Békéscsaba
Munkarend: Nappali, Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (nappalin, levelezőn: 350.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

 

A mesterképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák ismeretkörök:

A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, a magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozat-hoz szükséges alapozó ismeretkörök: 30-45 kredit (kvantitatív döntési módszerek, matematikai-statisztikai elemzés, pénzügyi közgazdaságtan, pénzügyi jog, kutatási módszerek)

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit (haladó vállalati pénzügyek, haladó pénzügytan, pénzügyi piacok elemzése, befektetések, kockázatok kezelése és mérése, adótan, pénzügyi kimutatások elemzése, pénzügyi elmélettörténet)

Szakirány differenciált ismeretei: 25-45 kredit (alkalmazott vállalatértékelés, vállalati válságkezelés, pénzügyi kontrolling, vállalati pénzügyi információs rendszerek, stratégiai beruházások és reálopciók, beruházási és finanszírozási döntések)

Diplomamunka: 15 kredit.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint.

 

Munkaerőpiac, illetve a karrier outputjai:

A Pénzügy MSc szakon végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére és a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére:  a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.

„A nemzetközi gazdasági életben, valamint nemzetgazdasági szinten is egyre nagyobb szerepet kapnak az emelt szintű pénzügyi ismeretek. Úgy vélem, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán akkreditált Pénzügy mesterszak, magas szintű elméleti ismereteket ad az adott szakterületet hivatásként és küldetésként értelmező szakemberek számára. A szak makroszinten tudatosan fejlesztett munka eredményeképpen jött létre, amely korszerű versenyképes közgazdász szemléletű.

Mindenképpen ajánlom mindazoknak, akik a pénzügyi – gazdasági tevékenységet magas színvonalon kívánják ellátni.”

Dr. Kovács Árpád
egyetemi tanár

"A gazdasági és társadalmi fejlődés igényszerűség egyre szélesebb körben jeleníti meg követelményként a korszerű pénzügyi tudást. A Pénzügy mesterszak, olyan elméleti és módszertani megalapozottságú, amely elősegíti azoknak a pénzügyi-gazdasági és üzleti ismereteknek az elsajátítását, amelyeket a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetek, vállalatok igényelnek. Figyelmébe ajánlom mindazoknak, akik az üzleti szférában a pénzügyi területtel kívánnak foglalkozni."

George Juscsák
alelnök, J.P. Morgan Asset Management

 

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:

Szent István Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.
Tel: (28) 522-000 / 1900
E-mail: Katona.Laszlone@szie.hu

 

A képzésért felelős Intézet:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: (28)-522-000/2006
Fax: (28)-522-000/2141
E-mail: penzugy.intezet@gtk.szie.hu
Honlap: www.gtk.szie.hu, www.szie.hu

 

A szak mintatanterve a 2017/18. tanévtől

Képzési és kimeneti követelmény

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196922.325529