Gyorsmenü

Pályázat A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjának elnyerésére a 2019/2020 tanév tavaszi félévére

Pályázat A Magyar Nemzeti Bank  Kiválósági Ösztöndíjának elnyerésére a 2019/2020 tanév tavaszi félévére a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára vonatkozólag.

 1. A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB)  elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki érdekeken és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási politikáját, amely az MNB Igazgatósága által jóváhagyott MNB Alapokmányán és a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiáján alapul. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés a) pontja alapján az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására fordítható. Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíj programot (későbbiekben ösztöndíjprogram) támogat.

 

 1. Az MNB Kiválósági Ösztöndíját (a továbbiakban Ösztöndíj) egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Az Ösztöndíj havi összege 40.000 Ft, amelyet a Szent István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) Gazdaság és Társadalomtudományi Kara (a továbbiakban Kar) folyósít a szokásos ösztöndíj utalásokkal egyidőben.
 2. Az Ösztöndíjban
  1. alapképzésben:

gazdálkodási és menedzsment

pénzügy és számvitel

 

 1. mesterképzésben:

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

regionális és környezeti gazdaságtan

vezetés és szervezés

 

szakos hallgatók részesülhetnek.

 

 1. Az Ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik
  1. a fent felsorolt (támogatni kívánt) alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,
  2. a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  3. akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
  4. az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és azokban a félévekben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek.

 

 1. A beérkezett pályázatok értékelésekor a Kar 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 20 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.

A Kar az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról adott év október 10-ig intézményi rangsorolt listát küld a hallgatók nevével, lakcímével, e-mail címével az MNB Oktatási igazgatósága részére annak érdekében, hogy a Kar hallgatók számára az ösztöndíjról szóló oklevél átadása ünnepélyesen megtörténhessen az MNB közreműködésével.

Adott félévre elnyert ösztöndíj csak adott félévben folyósítható a Kar által. Az Ösztöndíj folyósítása a pályázást követő félévet meghaladóan nem ütemezhető át.

A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha adott tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a Nemzeti Felsőoktatási Öztöndíj és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából.

 1.  Az Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – az egyetemen a szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a Kar Dékáni Titkárságára nyújtja be a honlapon meghirdetett határidőig.

 

Az ösztöndíj pályázatok pontozásos rendszer szerinti rangsorolását a Tanulmányi és Kredit-átviteli Bizottság, átruházott jogkörben annak elnöke, a tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes a Tanulmányi Hivatal vezetőjének bevonásával végzi.

 

 1. A Kar a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a 1. pontban meghatározott célt, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Szerződés feltételeinek betartásával, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal a szerződés hatályba lépésének napjától 2020. július 17. napjáig megvalósítja.
 2. A Kar kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Támogatást más harmadik személy vagy szervezet részére a támogatás céljával össze nem függő felhasználás céljából nem adja tovább.

 

A Ösztöndíj beadására vonatkozó eljárási szabályok:

 

 1. A pályázatot 1 példányban kell leadni a www. gtk.szie.hu honlapon a Hallgatóknak/Pályázatok, illetve a Kezdőlap felületeken közzétett határidő pontos betartásával (a nem gödöllői telephelyen tanuló hallgatóinknak - amennyiben nem személyesen adják le - ez a tértivevényes postai feladás  időpontjának határideje).

Hiánypótlásra a leadási határidőt követően öt munkanap áll rendelkezésre.

 

 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázati űrlapot (letölthető a www. gtk.szie hu honlapon a Hírek felületen közzétett pályázati kiírásnál);
 • a pályázó előző két aktív lezárt félévi tanulmányi eredményének a Tanulmányi Titkárság által hitelesített index-másolatát vagy Neptun kivonatát vagy törzslap kivonatát;
 • a hallgató nyelvvizsga bizonyítványának az Egyetemi Tanulmányi Hivatal által hitelesített másolatát,
 • a szakmai/tudományos/kutatási tevékenységek rövid ismertetését a referenciát nyújtó személy ajánlásával,
  • a szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetését, megjelenésük idejét és helyét, valamint első lapjának másolatát, a hallgató által végzett egyéb tevékenységek ismertetését, igazolását,
  • a közéleti tevékenységet igazoló személy által aláírt dokumentumot;
  • hallgatói nyilatkozatot (magyar és angol nyelven).

 

A pályázatban közölt adatokat hivatalosan igazoltatni kell! Az adatok valódiságáért a hallgató felel.

Minden, a pályázati lapon szereplő adatot mellékelt bizonylattal kell igazolni, ellenkező esetben pontszám nem adható érte (pl. HÖK keretein belül végzett közéleti tevékenységet a kari HÖK vezetővel; a publikációt a folyóirat előlapjával, tartalomjegyzékével, vagy a cikk másolatával stb).

Leadási határidő:

A páylázatokat egy példányban kell leadni 2020. február  3. (hétfő) 12 óráig a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Titkárságán.

Gödöllő, 2020. január 20.

 

 

Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna sk.
dékánhelyettes